Mohonk Fall Carriageway
Autumn (Fall) Carriageway

Original watercolor
matted, 16" x 20"